اريگامی فوايدی از قبیل، هماهنگی چشم و دست، هماهنگی ذهن و عمل، افزایش مهارت دستها،  افزایش دقت ، افزايش صبر و ... می تواند برای کاربران آن داشته باشد. طبق آخرين تحقيقاتی كه روی مغز انجام شده است ، وقتی هردو دست مشغول انجام كاری هستند ، مغز پالسهای محرك بيشتری را دريافت می كند، درنتيجه كرتكسهای مغزافزايش يافته و موجب خلاقيت بيشتری، درافرادی كه اريگامی كار می كنند ، می شود.

کتابهای اریگامی ایستگاه خلاقیت، اولین و تنهاترین کتابهای اریگامی است که طرح هر شکلی ویژه همان شکل تصویر سازی شده است و با ترسیم خطوط تا بر روی کاغذ، کار را برای کودکان آسان تر کرده است، همچنین تصویر سازی و رنگهای جذاب کتاب موجب ترغیب کودکان می گردد.

اریگامی
جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از ريال تا ريال